Badacze, którzy zajmują się dziejami najnowszymi i współczesnością, wykazują niesłabnące zainteresowanie losami Polaków w Rosji i w ZSRR. Jest to jeden z powodów, dla którego naukowcy z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ organizują drugą już konferencję naukową pod hasłem „Losy Polaków na Wschodzie”. Tym razem tematyką przewodnią będą rozmaite ruchy migracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem dróg powrotnych do ojczyzny. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2019 r. w Instytucie Historii UŁ.

Konferencja „Losy Polaków na Wschodzie XIX-XXI w. Spotkanie drugie: Przesiedlenia, przemieszczenia, przyjazdy, powroty i ucieczki” to wydarzenie nawiązujące do rocznicy powołania Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, którego Zarząd Centralny został zlokalizowany w Łodzi. Mimo że od powstania tej instytucji mija 75 lat, to jej funkcjonowanie, jak również przebieg powrotów Polaków ze Wschodu w różnych epokach historycznych, są polami badawczymi, które wymagają dalszych eksploracji.

PROGRAM KONFERENCJI

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest nie tylko podsumowanie dotychczasowych studiów dotyczących migracji Polaków w Rosji i w ZSRR (zwłaszcza przyjazdów, przesiedleń i repatriacji – od dziewiętnastego stulecia do współczesności), lecz przede wszystkim przedstawienie najnowszych dociekań, w tym prezentacja niewykorzystywanego dotąd materiału źródłowego, nowych faktów, tez i interpretacji. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin – zarówno historyków, jak i naukowców zajmujących się socjologią, politologią, prawem czy historią mówioną.

 

PROPONOWANE ZAGADNIENIA

Wśród zasadniczych, lecz jedynie przykładowych zagadnień, które planujemy podjąć podczas konferencji, znaleźć można:

 • migracje ludności polskiej na obszarze Imperium Rosyjskiego
  i Związku Radzieckiego,
 • podróże dziewiętnastowiecznych zesłańców,
 • przebieg deportacji i zsyłki,
 • repatriacja i przyjazdy ze Wschodu – od XIX w., poprzez dwudziestolecie międzywojenne, okres PRL, po III Rzeczpospolitą,
 • przesiedlenia ludności polskiej z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej,
 • nielegalne przekroczenia granicy,
 • ucieczki z zesłania, łagrów i z więzień,
 • osadnictwo przybyłych ze Wschodu,
 • działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego oraz innych instytucji zajmujących się repatriacją i przesiedleniem.

Do udziału w obradach zapraszamy także tych badaczy dziejów Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, których interesują nie tylko wschodnie wątki działalności tej instytucji.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać z użyciem formularza (drogą elektroniczną) do 13 października 2019 r. na adres wojciech.marciniak@uni.lodz.pl. O zakwalifikowaniu tematów wystąpień powiadomimy do 20 października 2019 r. Opłatę konferencyjną (300 zł) prosimy wpłacić na konto 42 1240 3028 1111 0010 9045 6409 do 31 października 2019 r. z dopiskiem: Losy Polaków na Wschodzie. Obejmuje ona koszty: obiadów, serwisów kawowych podczas przerw, materiałów konferencyjnych, uroczystej kolacji oraz wydania recenzowanej i punktowanej publikacji.

Obrady odbywać się będą w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a w Łodzi). Organizatorzy nie zapewniają noclegu, służą jednak pomocą w znalezieniu hotelu w dogodnej lokalizacji.

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny:

 • dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ
 • dr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM
 • dr hab. Jarosław Kita
 • dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ
 • dr hab. Leszek Olejnik, prof. UŁ
 • dr Wojciech Marciniak

 

Organizatorzy:

 • Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
 • Instytut Historii
 • Katedra Historii Polski XIX w.
 • Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.
 • Archiwum Sybiraków

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *