Konstytucja dla Nauki


Zarządzenia Rektora dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i dotacji projakościowej obowiązujące od 1 października 2018 r.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:


Nagrody Naukowej Rektora dla doktorantów (Zarządzeniem nr 106 Rektora UŁ)


Regulamin nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego obowiązujący od 01 października 2019 r.