Zapraszamy do zapoznania się z ofertą popularyzatorską (LINK) – wykładami, warsztatami i innymi formami edukacyjnymi – które nas Wydział proponuje szkołom ponadpodstawowym.

Za współpracę ze szkołami odpowiada pełnomocnik dziekana WF-H UŁ ds. promocji, dr Bartosz Kałużny. Prosimy kierować pytania oraz zgłaszać chęć współpracy na adres: bartosz.kaluzny@uni.lodz.pl.


Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ jest otwarty na współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi. Wierzymy w to, że popularyzacja nauk humanistycznych oraz wzajemne wsparcie w realizowaniu inicjatyw edukacyjnych przyczyniają się do zaszczepienia w młodych ludziach ciekawości świata, wypracowywania świadomej, krytycznej postawy wobec otaczającego świata oraz nabywania humanistycznej wrażliwości. Dzięki współpracy uczniowie mają również okazję, aby:

  • uzupełnić swoją wiedzę o istotne treści, na które w kanonie nie starczyło miejsca oraz ugruntować nabytą już wiedzę, spojrzeć na znane fakty z innych perspektyw lub w nowym kontekście; współpraca patronacka umożliwia uczniom wzięcie udziału w prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii, historii sztuki, wojskoznawstwa, archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii oraz nauk pokrewnych. Ciągle uzupełniana i aktualizowana lista wykładów dostępna jest tutaj. Proponowany format, 45 minut, odpowiada godzinie lekcyjnej, do której uczniowie są przyzwyczajeni. Możliwa jest realizacja dłuższych wykładów czy też przeprowadzenia dwóch jednostek z rzędu (z przerwą). Jeśli uczniów szczególnie interesuje temat, który nie znalazł się na liście, chętnie porozmawiamy o możliwościach zorganizowania prelekcji;
  • zapoznać się ze sposobem uprawiania humanistyki na Uniwersytecie – porozmawiać z naukowcami, zaznajomić się z infrastrukturą uczelni (w tym z bibliotekami i sposobami korzystania z ich zbiorów), poznać studentów i doktorantów oraz wymienić się doświadczeniami czy też rozpocząć współpracę w ramach kół zainteresowań;
  • korzystać z proponowanych pozawykładowych form edukacyjnych, takich jak gra terenowa, debaty oksfordzkie, warsztaty, panele dyskusyjne czy grupy fokusowe;
  • wziąć udział w wydarzeniach, które Wydział organizuje lub w które jest zaangażowany – wystąpieniach przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki, debatach uznanych naukowców czy dyskusjach wokół publikacji komentowanych w mediach. Inicjatywy te to nie tylko ciekawe wydarzenia, lecz także miejsca i instytucje ważne dla rozwoju nauki, kultury, sztuki oraz mające szczególne znaczenia na mapie miasta Łodzi. 

Na wsparcie pracowników Wydziału mogą liczyć szczególnie uzdolnieni uczniowie przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych, ale nie tylko. Niedawno powołany do życia program „Zdolny uczeń – świetny student” zakłada bowiem bezpośrednią współpracę nauczycieli i ich najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi UŁ różnych dyscyplin. Więcej na temat programu można przeczytać tutaj. 

Wydziałowym koordynatorem programu jest dr Ewelina Kostrzewska (ewelina.kostrzewska@uni.lodz.pl).

Relacja z grudniowej inauguracji programu na WF-H UŁ.