Zapraszamy do zapoznania się z ofertą popularyzatorską (LINK) – wykładami, warsztatami i innymi formami edukacyjnymi – które nas Wydział proponuje szkołom ponadpodstawowym.

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy ze szkołami jest pełnomocnik dziekana WF-H UŁ ds. promocji, dr Bartosz Kałużny. Prosimy o kierowanie wyrazów chęci współpracy, pytań i komentarzy pod adres: bartosz.kaluzny@uni.lodz.pl.


Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ jest otwarty na współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi. Wierzymy w to, że popularyzacja nauk humanistycznych oraz wzajemne wsparcie w realizowaniu inicjatyw edukacyjnych przyczyniają się do zaszczepienia w młodych ludziach ciekawości świata, wypracowywania świadomej, krytycznej postawy wobec otaczającego świata oraz nabywania humanistycznej wrażliwości. Dzięki współpracy uczniowie mają również okazję, aby:

  • uzupełnić swoją wiedzę o istotne treści, na które w kanonie nie starczyło miejsca oraz ugruntować nabytą już wiedzę, spojrzeć na znane fakty z innych perspektyw lub w nowym kontekście; współpraca patronacka umożliwia uczniom wzięcie udziału w prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii, historii sztuki, wojskoznawstwa, archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii oraz nauk pokrewnych. Ciągle uzupełniana i aktualizowana lista wykładów dostępna jest tutaj. Proponowany format, 45 minut, odpowiada godzinie lekcyjnej, do której uczniowie są przyzwyczajeni. Możliwa jest realizacja dłuższych wykładów czy też przeprowadzenia dwóch jednostek z rzędu (z przerwą). Jeśli uczniów szczególnie interesuje temat, który nie znalazł się na liście, chętnie porozmawiamy o możliwościach zorganizowania prelekcji;
  • zapoznać się ze sposobem uprawiania humanistyki na Uniwersytecie – porozmawiać z naukowcami, zaznajomić się z infrastrukturą uczelni (w tym z bibliotekami i sposobami korzystania z ich zbiorów), poznać studentów i doktorantów oraz wymienić się doświadczeniami czy też rozpocząć współpracę w ramach kół zainteresowań;
  • korzystać z proponowanych pozawykładowych form edukacyjnych, takich jak gra terenowa, debaty oksfordzkie, warsztaty, panele dyskusyjne czy grupy fokusowe;
  • wziąć udział w wydarzeniach, które Wydział organizuje lub w które jest zaangażowany – wystąpieniach przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki, debatach uznanych naukowców czy dyskusjach wokół publikacji komentowanych w mediach. Inicjatywy te to nie tylko ciekawe wydarzenia, lecz także miejsca i instytucje ważne dla rozwoju nauki, kultury, sztuki oraz mające szczególne znaczenia na mapie miasta Łodzi. Więcej o naszych partnerach można przeczytać tutaj @link.

Na wsparcie pracowników Wydziału mogą liczyć szczególnie uzdolnieni uczniowie przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych, ale nie tylko. Niedawno powołany do życia program „Zdolny uczeń – świetny student” zakłada bowiem bezpośrednią współpracę nauczycieli i ich najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi UŁ różnych dyscyplin. Więcej na temat programu można przeczytać tutaj.

Relacja z grudniowej inauguracji programu na WF-H UŁ.