dr hab. Teresa Wolińska , prof. UŁ

Mediewistka i bizantynistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Uczennica profesora Waldemara Cerana. Od 1992 r. pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie w Katedrze Historii Bizancjum. Prowadzi zajęcia z historii powszechnej średniowiecza. W ramach seminarium licencjackiego opiekuje się pracami dotyczącymi dziejów Bizancjum i Europy Zachodniej we wczesnym średniowieczu. Jest promotorką prac magisterskich poświęconych cesarstwu wschodniorzymskiemu.

Jej zainteresowania naukowe obejmują dzieje Bizancjum VI-IX w., w szczególności: losy posiadłości bizantyńskich na Zachodzie, dzieje bizantyńskiej Sycylii i terytoriów na Półwyspie Apenińskim, politykę cesarstwa wobec papiestwa oraz ludów barbarzyńskich w Europie Zachodniej, Armenię w polityce Justyniana I, Arabię w polityce Justyniana I, relacje bizantyńsko-arabskie w IV-IX w., wizerunek Arabów w dziełach autorów rzymskich i bizantyńskich, wyobrażenia i stereotypy dotyczące Mahometa i islamu w Bizancjum i na obszarze Rusi oraz herezje dualistyczne.

Chętnie odwiedza odległe miejsca – szczególnie te, na których rozgrywały się badane przez nią wydarzenia. Lubi kwiaty, poezję, kryminały i zwierzęta, którym poświęca wiele wolnego czasu.

Link do profilu na stronie Instytutu Historii UŁ