Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia Studiów Doktoranckich

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Studiów Doktoranckich Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 10 października 2016 r. (poniedziałek) będzie nieczynny z powodu szkolenia.


Ogłoszenie Komisji Wyborczej Doktorentów UŁ

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza Doktorantów UŁ przypomina, że zebrania wyborcze w celu wyłonienia przedstawicieli do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ oraz Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2016-2018 powinny odbyć się nie później niż do 25 października 2016 r.

 • Aby zebranie wyborcze można było uznać za ważne* informacja o terminie przeprowadzenia wyborów* musi zostać podana do publicznej wiadomości (tj. wywieszona na tablicy ogłoszeń właściwego dziekanatu oraz umieszczona na stronie internetowej wydziału) minimum *7 dni przed planowanym zebraniem*. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje unieważnieniem wyborów i koniecznością powtórnego ich przeprowadzenia.
 • Dla ważności zebrania wyborczego wymagana jest minimalna liczba *25% ogółu doktorantów danego wydziału*, obliczona na zasadach opisanych w ust. 1. W razie braku wymaganego quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania, który 4 przypada 14 dni po pierwotnie wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów.

Komisja Wyborcza Doktorantów UŁ prosi o przesłanie informacji dotyczących dat organizowanych zebrań wyborczych na adres e-mail:* Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

< Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >*

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się z RegulaminemSamorządu Doktorantów UŁ oraz uchwałami Komisji Wyborczej Doktorantów UŁ.

Linki poniżej:

http://doktoranci.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/Nowy-Regulamin-Samorządu-Doktorantów.pdf

http://doktoranci.uni.lodz.pl/?p=589

Z wyrazami szacunku,

Kalina Pędziwiatr - Sekretarz KWD UŁ


Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Studiów Doktoranckich Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego w miesiącu sierpniu br. będzie czynny dwa dni w tygodniu: wtorek i czwartek w godzinach 9.00-14.00


W dniu 27 maja 2016 r. (piątek) dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny


W dniu 02 maja 2016 r. (poniedziałek) Dziekanat Studiów Doktoranckich będzie nieczynny


W dniu 25 marca 2016 r. (piątek) dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny


INFORMACJA DOTYCZĄCA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ  ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

I KROK

DOKTORANT SKŁADA W DZIEKANACIE:

 • pismo promotora adresowane do Rady Wydziału , informujące o przyjęciu rozprawy ze wskazaniem 2 recenzentów oraz 3 osoby z dyscypliny do komisji egzaminacyjnej
 • 2 egzemplarze rozprawy w wersji papierowej lub 4 jeśli Dziekanat wysyła recenzentom
 • 1 egzemplarz rozprawy w wersji elektronicznej na płycie
 • 1 egzemplarz streszczenia rozprawy w jęz. angielskim (jeśli rozprawa pisana w jęz. polskim) – w wersji papierowej oraz w PDF z oryginalnym podpisem przesłany na pocztę pracownika Dziekanatu
 • 1 egzemplarz streszczenia rozprawy w jęz. angielskim oraz w jęz. polskim (jeśli rozprawa pisana w jęz. angielskim) – w wersji papierowej oraz w PDF z oryginalnym podpisem przesłany na pocztę pracownika Dziekanatu
 • 2 egzemplarze oświadczenia doktoranta  (Załącznik nr 1 Zarządzenia Rektora nr 23 z 16.12.2014)

II KROK

Dopuszczenie do publicznej obrony następuje po spełnieniu dwóch warunków:

 1. Zdaniu trzech egzaminów doktorskich
 2. Wpłynięciu obydwu pozytywnych recenzji

W dniu Rady Wydziału dopuszczającej do obrony, doktorant jest zobowiązany do zdeponowania rozprawy w wersji elektronicznej w  REPOZYTORIUM UŁ

III KROK

Co najmniej 10 dni przed terminem obrony, doktorant zobowiązany jest do złożenia

 • 5 egzemplarzy autoreferatu w wersji papierowej w jęz. polskim (około 5-7 str.)
 • autoreferatu w PDF (z oryginalnym podpisem) przesłanego na pocztę pracownika Dziekanatu

Uwaga Stypendium Ministra na rok akademicki 2015/16

Wnioski o stypendium Ministra należy złożyć  w Dziekanacie do 18.09.2015 r. w 3 egzemplarzach + 1 komplet załączników.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej ministerstwa


Dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego

Wykaz dokumentów:

1. Wniosek do Rady Wydziału o otwarcie przewodu doktorskiego /pobierz/

2. Życiorys

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych /nie może być kserokopia/

4. Koncepcja rozprawy doktorskiej

5. Informacja o dotychczasowej pracy naukowej

6. Wniosek opiekuna naukowego /promotora/ z podaniem zakresu egzaminów doktorskich : dyscyplina podstawowa/specjalność, dyscyplina dodatkowa oraz język obcy

7. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski

8. Podanie do Rady Wydziału z prośbą o zwolnienie ze zdawania egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego /w przypadku posiadanego certyfikatu - umieszczonego w wykazie Załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z dnia 22 września 2011 r. poz. 1200/

9. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego /zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późn.zm./

Doktorant jest zobowiązany do wpisania nazwy czasopisma i punktacji

/informacje te zatwierdza promotor/

Wszystkie dokumenty powinny być złożone 2- tygodnie przed terminem Rady Wydziału.

10. Zapewnienie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego/dotyczy tylko osób otwierających przewody z „wolnej stopy”

Dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego należy składać w pokoju   07 dwa tygodnie przed Radą WydziałuUroczysta inauguracja roku akademickiego dla osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich w roku akad. 2013/2014 odbędzie się 30 września (poniedziałek) 2013 r. godz. 14.00 w gmachu Instytutu Historii, ul.Kamińskiego 27a, Sala Rady Wydziału, I piętro.
Na uroczystość proszę przybyć z potwierdzeniem opłaty za legitymację w kwocie 17 PLN (nr konta 43 124030281111001029430975)

UWAGA STYPENDIA

Wnioski o stypendium Ministra należy złożyć w 2 egzemplarzach  w Dziekanacie do 15.09.2014 r. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej ministerstwa: http://www.nauka.gov.pl w zakładce: sprawy studentów i doktorantów.


UWAGA: Każdy doktorant który prowadzi zajęcia ze studentami, ale nie jest zatrudniony na etacie może wykupić ubezpieczenie OC od szkód/wypadków podczas zajęć. Aby dowiedzieć się  więcej na ten temat należy się skontaktować z Panią Jolantą Lewandowską Tel: (42) 635-40-97


Sekretariat Studium Doktoranckiego informuje, iż od roku akad. 2012/2013 będą obowiązywały jedynie elektroniczne legitymacje doktoranta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 10.2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich par. 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz par. 17 ust. 3 Regulaminu Studiów doktoranckich uchwalonego przez Senat UŁ uchwałą nr 452 z dnia 05.03.2012 r. W związku z powyższym doktorant jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 17 zł na konto 43 124030281111001029430975 i dostarczenia dowodu wpłaty do Sekretariatu Studium do dnia 07 września 2012 r. Warunkiem otrzymania nowej legitymacji będzie zwrot starej oraz uzyskanie zaliczenia roku akad. 2011/2012.

KOMUNIKAT

W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji projektów badawczych w ramach Konkursu Narodowego Centrum Nauki w Krakowie na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora uprzejmie informuję doktorantów, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami doktorant może planować okres realizacji projektu w czasie dłuższym od przewidzianego na studia doktoranckie lub po uzyskaniu stopnia doktora. Proponuję jednak, aby przewidując takie sytuacje, uzgodnić przed złożeniem wniosku z promotorem (opiekunem), kierownikiem katedry (zakładu) i dziekanem wydziału kwestie udostępnienia pomieszczeń, możliwości wykorzystania aparatury i inne związane z realizacją grantu. Uprzejmie informuję, że każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie w momencie jego składania. Wszystkie wnioski  powinny być podpisane przez opiekuna/promotora, kierownika katedry i dziekana wydziału. Jest to podyktowane faktem, iż w oświadczeniu stanowiącym integralną część wniosku Jednostka zobowiązuje się do:

 • włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego,
 • udostępnienia pomieszczeń, aparatury,
 • obsługi administracyjno-finansowej,
 • sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowością wydatkowania środków finansowych.

Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie finansowania przewodów doktorskich uczestników  Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych UŁ.

 1. Koszty przewodów doktorskich studentów-doktorantów  Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ, którzy otworzyli przewód doktorski w trakcie trwania studiów pokrywane są przez Wydział Filozoficzno-Historyczny (za wyjątkiem kosztów przewodów doktorskich studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)
 2. Jeżeli student-doktorant do końca IV roku studiów nie otworzy przewodu doktorskiego, zostaje skreślony z listy studentów i traci prawo do ubiegania się o sfinansowanie kosztów swojego przewodu przez Wydział.
 3. Jeżeli student-doktorant otworzył przewód doktorski w czasie trwania studiów i uzyskał ich przedłużenie na rok V, a nie złożył rozprawy doktorskiej do końca roku V, zachowuje prawo sfinalizowania swojego przewodu do końca następnego roku akademickiego. Jeżeli jednak nie otrzyma nadania stopnia doktora nauk humanistycznych do dnia 30 września szóstego roku akademickiego od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich, jego przewód doktorski zostanie zamknięty na wniosek Kierownika  Studium Doktoranckiego.
 4. Nie ma możliwości ubiegania się o przedłużenie terminu sfinalizowania przewodu doktorskiego po upływie sześciu lat od chwili rozpoczęcia studiów doktoranckich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UWAGA!

Informujemy, iż Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ wydał decyzję zezwalającą na zdawanie egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej i języka obcego po otwarciu przewodu doktorskiego (do tej pory po złożeniu gotowej rozprawy doktorskiej). W związku z powyższym zajęcia z dyscypliny dodatkowej można realizować już od I roku studiów. Termin zapisów do 15 czerwca każdego roku.


UWAGA!

Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, do dnia 30 września doktoranci są zobowiązani złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:

a) opinię opiekuna naukowego o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

b) indeks z wpisami wymaganymi programem studiów wraz z kartą ocen,

c) szczegółowe sprawozdanie doktoranta z działalności w kończącym się roku akademickim, zaakceptowane przez opiekuna/promotora.

Osoby, które uzyskają wszystkie wymagane dokumenty w terminie wcześniejszym proszone są o niezwłoczne złożenie ich w Dziekanacie.

Istnieje możliwość złożenia aneksu do sprawozdania w terminie do 30 września.

W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż o jeden rok. Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora należy złożyć nie później niż do 30 czerwca ostatniego roku studiów.


Poprawiony: piątek, 24 marca 2017 13:32