Archeologia

Studenci archeologii zajmują się poznawaniem kultury ludzkiej za pomocą badania jej reliktów, materialnych przejawów działalności człowieka. Archeologia jest najbardziej dosłowną i namacalną formą podróży w czasie. Korzysta z nowoczesnych technologii, opiera się na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. Archeologowie mają szerokie zainteresowania i umiejętność rozwiązywania złożonych problemów. Swobodnie pracują w grupach, charakteryzując się praktycznymi kompetencjami organizacyjnymi. Promują i chronią materialne dziedzictwo kulturowe – lokalne i międzynarodowe. Biorą udział w ekspedycjach archeologicznych, pracują w placówkach muzealnych, ośrodkach kultury, naukowych instytucjach badawczych i dydaktycznych czy w służbach konserwatorskich. Zajmują stanowiska w firmach archeologicznych pracujących przy inwestycjach oraz stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się rekonstrukcją historyczną i animacją.

Link do strony Instytutu Archeologii UŁ


Etnologia

Adepci tego kierunku zajmują się kulturowymi i społecznymi aspektami ludzkiej egzystencji. Prowadząc badania terenowe i rozmawiając z ludźmi, studenci poznają różne style życie i mechanizmy, jakim podlegają kultury świata. Absolwenci są otwarci na różnorodność, lecz równocześnie zdolni do krytycznej analizy zjawisk. Umieją projektować i prowadzić badania jakościowe oraz opracowywać raporty, ekspertyzy i diagnozy badawcze. Osiągają znakomite wyniki w firmach zajmujących się animacją i zarządzaniem kulturą, w mediach, agencjach reklamowych i strategicznych, w działach HR i marketingu, agencjach turystycznych, w ośrodkach badania opinii publicznej i rynku. Potrafią analizować i interpretować reklamę, film, fotografię i sztukę. Obejmują stanowiska w instytucjach kultury i oświaty (muzea, skanseny, ośrodki kultury), organizacjach pozarządowych, samorządach, fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju.

Link do strony Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ


Filozofia

Studia na kierunku filozofia łączą tradycyjną szerokość zainteresowań z nowoczesnym podejściem do nauczania. Dzięki temu absolwenci filozofii analitycznie i krytycznie patrzą na świat, rozumieją źródła własnych poglądów i potrafią ich bronić. Stawiają trafne pytania, rozwiązują złożone problemy, jasno formułują swoje myśli. Logicznie wnioskują i potrafią prognozować dalekosiężne skutki. Prowadzą i rozstrzygają spory, znając zasady tworzenia silnych argumentacji. Udzielają porad i komentarzy oraz prowadzą szkolenia w zakresie bioetyki, etyki prawa i biznesu oraz problemów przestrzeni publicznej. Efektywnie współpracują z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, instytucjami kultury i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Świadczą usługi tzw. doradztwa filozoficznego, m.in. w biznesie, gdzie pomagają przezwyciężyć brak motywacji, wypalenie zawodowe, odrzucenie lub spadki kreatywności.

Link do strony Instytutu Filozofii UŁ


Historia

Studia historyczne skupiają się na poznawaniu oraz rozumieniu procesów i mechanizmów politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych od starożytności po współczesność. Dzięki rozwiniętym umiejętnościom warsztatowym i komunikacyjnym absolwent swobodnie analizuje i selekcjonuje informacje oraz skutecznie prowadzi dyskusje i negocjacje, rozumie kody kulturowe i symbole. Absolwenci mają duże szanse na zatrudnienie w sferze polityki i dyplomacji, administracji państwowej i bezpieczeństwa publicznego. Pozostają aktywni w życiu intelektualnym kraju. Są również gotowi do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych i muzealnych oraz w sektorze turystyki. W zależności od wyboru specjalizacji absolwenci mogą kontynuować pracę badawczą i znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach i mediach czy szkolnictwie, doskonalić umiejętności pisarstwa popularnonaukowego lub stać się ekspertami historii kultury. Ci ostatni są szczególnie cenieni jako pracownicy w instytucjach zajmujących się w różny sposób przeszłością.

Link do strony Instytutu Historii UŁ

e-historia (nowość)

Jest unikatowym kierunkiem w skali kraju, wykorzystującym nowoczesne technologie. Umożliwia studiowanie  historii osobom zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Dzięki zastosowaniu form e-learningowych oraz proponowanej formie niestacjonarnej ułatwia podjęcie studiów osobom czynnym zawodowo. Propozycja skierowana jest zatem nie tylko do niedawnych maturzystów, lecz również do osób pracujących, chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia. Kierunek adresowany jest także do tych, którzy mieszkają i pracują poza Łodzią, w kraju bądź poza jego granicami, w tym do Polonii. Oprócz obligatoryjnych zajęć z każdej epoki e-historia dostarcza możliwość wyboru jednej z dwóch specjalizacji: polityczno-społecznej oraz historii religii. Na serię przedmiotów przygotowującą do wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowej składają się m.in.:

  • Tworzenie stron internetowych,
  • Pisanie tekstów w e-świecie,
  • Technologia informacyjna,
  • Kartografia w e-świecie,
  • e-Genealogia,
  • Nauki historyczne w e-świecie,
  • Narzędzia internetowe do popularyzacji historii,
  • Historie alternatywne i kłamstwo historyczne w e-świecie.

Zajęcia e-learningowe odbywają się na platformie Moodle – student, w większości przypadków, będzie decydował o czasie swojego w nich uczestnictwa. W zajęciach „twarzą w twarz” studenci będą brali udział tylko w ramach 4 zjazdów w semestrze. Zmniejsza to liczbę dojazdów i pozwala zaoszczędzić czas i środki finansowe.  Kierunek zostanie uruchomiony od roku akademickiego 2018/2019.

Link do strony Instytutu Historii UŁ


Historia sztuki

Studenci tego kierunku zgłębiają historię architektury i plastyki sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, od starożytności po współczesność. Poznają metody badań dziedzictwa artystycznego i dowiadują się, jak je wartościować. Mogą korzystać z bogatego programu zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń terenowych organizowanych w Polsce i poza nią. Absolwenci historii sztuki gotowi są do pracy w redakcjach czasopism, galeriach i placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki, instytucjach badawczych, konserwatorskich i galeriach antykwarycznych. Obejmują stanowiska w pracowniach opieki nad zabytkami, muzeach, instytucjach zarządzających dobrami kultury i popularyzujących sztukę.

Link do strony Katedry Historii Sztuki UŁ


Okcydentalistyka

Nazwa kierunku pochodzi od słowa Okcydent, czyli Zachód. Okcydentalistyka to nowatorska odsłona humanistyki. Umożliwia dogłębne badanie rozwoju i osiągnięć cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach. Studenci zapoznają się z charakterystycznymi dla Zachodu formami organizacji politycznej, społecznej i towarzyszącym im systemom filozoficznym i religijnym oraz tworzoną sztuką. Analizują ten dorobek w kontekście osiągnięć innych kultur. Student okcydentalistyki od początku wdrażany jest do pracy zespołowej przez udział w warsztatach i realizacji projektów. Szybko rozwija praktyczną umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz kooperacji. Okcydentaliści odnajdą się bez problemu na rynku pracy jako wykwalifikowani specjaliści sektora kultury i mediów, animatorzy kultury, dziennikarze czy politycy.

Link do strony okcydentalistyki


Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo to nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim. W oryginalny sposób łączy dorobek kilku dyscyplin. WF-H UŁ jest jedną z niewielu jednostek w kraju, które oferują zdobycie wykształcenia w tej specjalności. Studenci poznają historię sztuki wojennej, zaznajamiają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii i sylwetkami wybitnych wodzów. Zgłębiają również zagadnienia z zakresu bronioznawstwa i biorą udział w praktycznych zajęciach poligonowych czy treningach sztuk walk. Wojskoznawcy rozumieją mechanizmy konfliktów i wojen oraz rolę, jaką odgrywają w nich ekonomia, logistyka i media. Analizują i oceniają materiały informacyjne, rozpoznają zagrożenia bezpieczeństwa i pokoju. Znajdą zatrudnienie w placówkach administracji państwowej, muzeach, skansenach wojskowych, placówkach kulturalnych, innych instytucjach państwowych i samorządowych, a także w mediach czy przy produkcjach filmowych.

Link do strony wojskoznawstwa