Archeologia

Studenci archeologii zajmują się poznawaniem kultury ludzkiej za pomocą badania jej reliktów, materialnych przejawów działalności człowieka. Archeologia jest najbardziej dosłowną i namacalną formą podróży w czasie. Korzysta z nowoczesnych technologii, opiera się na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. Archeologowie mają szerokie zainteresowania i umiejętność rozwiązywania złożonych problemów. Swobodnie pracują w grupach, charakteryzując się praktycznymi kompetencjami organizacyjnymi. Promują i chronią materialne dziedzictwo kulturowe – lokalne i międzynarodowe. Biorą udział w ekspedycjach archeologicznych, pracują w placówkach muzealnych, ośrodkach kultury, naukowych instytucjach badawczych i dydaktycznych czy w służbach konserwatorskich. Zajmują stanowiska w firmach archeologicznych pracujących przy inwestycjach oraz stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się rekonstrukcją historyczną i animacją.


Etnologia

Adepci tego kierunku zajmują się kulturowymi i społecznymi aspektami ludzkiej egzystencji. Prowadząc badania terenowe i rozmawiając z ludźmi, studenci poznają różne style życie i mechanizmy, jakim podlegają kultury świata. Absolwenci są otwarci na różnorodność, lecz równocześnie zdolni do krytycznej analizy zjawisk. Umieją projektować i prowadzić badania jakościowe oraz opracowywać raporty, ekspertyzy i diagnozy badawcze. Osiągają znakomite wyniki w firmach zajmujących się animacją i zarządzaniem kulturą, w mediach, agencjach reklamowych i strategicznych, w działach HR i marketingu, agencjach turystycznych, w ośrodkach badania opinii publicznej i rynku. Potrafią analizować i interpretować reklamę, film, fotografię i sztukę. Obejmują stanowiska w instytucjach kultury i oświaty (muzea, skanseny, ośrodki kultury), organizacjach pozarządowych, samorządach, fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju.


Filozofia

Studia na kierunku filozofia łączą tradycyjną szerokość zainteresowań z nowoczesnym podejściem do nauczania. Dzięki temu absolwenci filozofii analitycznie i krytycznie patrzą na świat, rozumieją źródła własnych poglądów i potrafią ich bronić. Stawiają trafne pytania, rozwiązują złożone problemy, jasno formułują swoje myśli. Logicznie wnioskują i potrafią prognozować dalekosiężne skutki. Prowadzą i rozstrzygają spory, znając zasady tworzenia silnych argumentacji. Udzielają porad i komentarzy oraz prowadzą szkolenia w zakresie bioetyki, etyki prawa i biznesu oraz problemów przestrzeni publicznej. Efektywnie współpracują z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, instytucjami kultury i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Świadczą usługi tzw. doradztwa filozoficznego, m.in. w biznesie, gdzie pomagają przezwyciężyć brak motywacji, wypalenie zawodowe, odrzucenie lub spadki kreatywności.


Historia sztuki

Studenci tego kierunku zgłębiają historię architektury i plastyki sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, od starożytności po współczesność. Poznają metody badań dziedzictwa artystycznego i dowiadują się, jak je wartościować. Mogą korzystać z bogatego programu zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń terenowych organizowanych w Polsce i poza nią. Absolwenci historii sztuki gotowi są do pracy w redakcjach czasopism, galeriach i placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki, instytucjach badawczych, konserwatorskich i galeriach antykwarycznych. Obejmują stanowiska w pracowniach opieki nad zabytkami, muzeach, instytucjach zarządzających dobrami kultury i popularyzujących sztukę.


Okcydentalistyka

Nazwa kierunku pochodzi od słowa Okcydent, czyli Zachód. Okcydentalistyka to nowatorska odsłona humanistyki. Umożliwia dogłębne badanie rozwoju i osiągnięć cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach. Studenci zapoznają się z charakterystycznymi dla Zachodu formami organizacji politycznej, społecznej i towarzyszącym im systemom filozoficznym i religijnym oraz tworzoną sztuką. Analizują ten dorobek w kontekście osiągnięć innych kultur. Student okcydentalistyki od początku wdrażany jest do pracy zespołowej przez udział w warsztatach i realizacji projektów. Szybko rozwija praktyczną umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz kooperacji. Okcydentaliści odnajdą się bez problemu na rynku pracy jako wykwalifikowani specjaliści sektora kultury i mediów, animatorzy kultury, dziennikarze czy politycy.


Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo to nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim. W oryginalny sposób łączy dorobek kilku dyscyplin. WF-H UŁ jest jedną z niewielu jednostek w kraju, które oferują zdobycie wykształcenia w tej specjalności. Studenci poznają historię sztuki wojennej, zaznajamiają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii i sylwetkami wybitnych wodzów. Zgłębiają również zagadnienia z zakresu bronioznawstwa i biorą udział w praktycznych zajęciach poligonowych czy treningach sztuk walk. Wojskoznawcy rozumieją mechanizmy konfliktów i wojen oraz rolę, jaką odgrywają w nich ekonomia, logistyka i media. Analizują i oceniają materiały informacyjne, rozpoznają zagrożenia bezpieczeństwa i pokoju. Znajdą zatrudnienie w placówkach administracji państwowej, muzeach, skansenach wojskowych, placówkach kulturalnych, innych instytucjach państwowych i samorządowych, a także w mediach czy przy produkcjach filmowych.