W Instytucie Archeologii funkcjonują obecnie trzy koła naukowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań naukowych przez studentów i doktorantów. Są to:
  • Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ VARIA, zajmujące się różnymi dziedzinami archeologii,
  • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej BIFAS, zajmujące się szeroko pojętą prahistorią,
  • Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii SZARE BANDERIA, związane z bronioznawstem średniowiecznym, ale praktycznie zajmujące się szeroko pojętą archeologią historyczną.
W IA UŁ formalnie działają także Studenckie Koło Archeologii Śródziemnomorskiej AMFORA oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii SUPERIORI BARBARII.
Działania wszystkich kół naukowych w IA UŁ koncentrują się na rozwijaniu zainteresowań naukowych wykraczających poza program studiów. Koła naukowe organizują studenckie i doktoranckie konferencje naukowe oraz gościnne wykłady badaczy z innych ośrodków naukowych. Tworzą wystawy zabytków archeologicznych, zajmują się działaniami z zakresu archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej. Inicjują objazdy naukowe po muzeach i stanowiskach archeologicznych w Polsce i za granicą. W ramach kół naukowych powstają zespoły studentów zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami badawczymi, co owocuje ich udziałem w projektach naukowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu Archeologii oraz facebookowym fanpage’u.