Uniwersytet Łódzki organizuje przewidziane w planach studiów i w programach kształcenia studenckie praktyki zawodowe zgodnie z zarządzeniem nr 5 Rektora UŁ z dnia 1.10.2019 r. w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim wraz z załącznikami .

Warunki zwalniania studentów Uniwersytetu Łódzkiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych zawarte są w wyżej wymienionym zarządzeniu.


Regulaminy praktyk zawodowych

Filozofia (II stopień)
Okcydentalistyka (I stopień)
Regulaminy praktyk pedagogicznych
Historia (podyplomowe), praktyki śródroczne – przedmiot: WOS

Ankiety ewaluacyjne