Zespół ds. projektów został powołany w celu wspierania pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego w inicjowaniu i realizowaniu projektów badawczych.

Często mimo wspaniałego pomysłu nie możemy zrealizować naszych planów, zamierzeń, ponieważ brak nam środków finansowych. To oczywiste, że może to stanowić poważną barierę aktywności i rozwoju zawodowego. Jednak możliwości uzyskania dotacji są dostępne w zasięgu ręki – wystarczy pochylić się nam tematem. Bardzo duże fundusze są przeznaczone na nauki humanistyczne i społeczne, gdyż posiadają one wysoki potencjał rozwoju.

Sukces osiągniemy, kiedy połączymy dobry pomysł (czyli taki, który doprowadzi do uzyskania nowych informacji i rozwiązań w badanym zakresie, szerokiego rozpowszechnienia zdobytej wiedzy oraz nawiązania kontaktów i współpracy z innymi badaczami) z odpowiednio umotywowanym wnioskiem (zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym). Fundamentalne znaczenie w zgłaszanym projekcie mają jasno określone cele, które będą zmierzały w kierunku oryginalnych, ciekawych rozwiązań. Dzięki połączeniu tych czynników mamy największe szanse na zwrócenie uwagi komisji oceniającej wnioski i uzyskanie jej pozytywnej oceny.

Niestety wyniki badań wykazują, że pracownicy naukowi uczelni choć chcą aplikować o granty i starają się je pozyskiwać, to tylko w niewielkim procencie je otrzymują. Największą przeszkodę stanowią błędnie przygotowane wnioski, które już na wstępie nie spełniają kryteriów merytorycznych i formalnych poszczególnych konkursów, bądź nieodpowiednio dobrana kadra badaczy starających się o pozyskanie dotacji (np. niewystarczające doświadczenie w zakresie badań zamierzonych we wnioskowanym projekcie). 

W celu przełamania barier, zarówno formalno-prawnych, jak i finansowych (rozliczanie przyznanych środków), zapraszamy zatem do współpracy przy realizacji Państwa projektów.