W przyszłym tygodniu rozpoczynają się zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2022/2023. Warto mieć wybór i wiedzieć, jak z danych możliwości korzystać 🧐

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2022/2023 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :
•  wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
•  Akademii Polskiego Filmu *organizatorami są: Instytut Audiowizualny Filmoteki Narodowej oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi (*pod warunkiem włączenia tego przedmiotu do oferty na semestr zimowy 2022/2023).

Studenci
mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów (wyjątek stanowi Akademia Polskiego Filmu, za którą należy uiścić opłatę w każdym przypadku).

Przedmiot realizowany poza programem studiów 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora .

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje: PLAN ZAJĘĆ (lodz.pl)

Rejestracja elektroniczna poprzez USOSWEB na semestr zimowy 2022/2023 trwa od 27 września do 12 października 2022 r.
Kod rejestracji:
00POGOLNOUCZZ22/23

UWAGA !!!
Zarejestrowanie się
na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także
Aka
demii Polskiego Filmu*) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego
zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru
/roku (
*pod warunkiem włączenia tego przedmiotu do oferty na semestr zimowy 2022/2023).

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 25 października br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej. Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu* ponoszą taką jak studenci (*pod warunkiem włączenia tego przedmiotu do oferty na semestr zimowy 2022/2023).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *