Czym jest IHSD?
Oferta Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (IHSD) zakłada szczególny profil przygotowania edukacyjnego, uzyskanego w ramach programu planowanego w znacznym stopniu w sposób indywidualny przez doktoranta – w konsultacji z opiekunem naukowym. Program ten realizowany będzie w ramach tematycznych bloków zagadnień na trzech różnych poziomach specjalizacji, jakie umożliwiają Wydziały: Filozoficzno-Historyczny, Filologiczny oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalistyczne przygotowanie; szeroka, wielowymiarowa i interdyscyplinarna edukacja humanistyczna; wreszcie możliwość wyboru poszczególnych przedmiotów przez doktoranta pozwolić ma na przekazanie mu wszechstronnej i pogłębionej wiedzy oraz wykształcić u niego postawę życiowej zaradności i przedsiębiorczości, ułatwiającą odnalezienie się na rynku pracy polskim i europejskim po zakończeniu studiów. Interdyscyplinarne wykształcenie i indywidualizacja toku studiów przyczyniać się będzie do kształtowania współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, decyzyjnej samodzielności jednostek i ich obywatelskiej aktywności; będzie też promować postawę otwartości na wyzwania współczesności u absolwentów.