Po zapoznaniu się z oferowanymi kierunkami zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ 🙂

Poniżej znaleźć można opisy poszczególnych kierunków wraz z linkami do informatorów 🙂

Archeologia

 • najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie; poznajemy materialne przejawy działalności człowieka, odczytujemy jej kulturowy i historyczny kontekst;
 • archeologia zajmuje się wieloaspektowym poznawaniem kultury ludzkiej poprzez badania jej materialnych pozostałości (tzw. reliktów), zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.
 • warsztat naukowy archeologii opiera się na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami
 • dzięki archeologii stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

Czytaj więcej o: studiach I stopnia oraz studiach II stopnia.

Link do strony Instytutu Archeologii UŁ


Etnologia i antropologia kulturowa

Studia te oferują wiedzę o kulturze i wykształcenie w zakresie podstawowej znajomości i krytycznej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Studenci etnologii i antropologii kulturowej:

 • poznają osiągnięcia najważniejszych szkół badawczych w dziedzinie etnologii i antropologii kulturowej oraz ich rolę w systemie nauk humanistycznych.
 • Dowiadują się o funkcjonowaniu i znaczeniu materialnego, symbolicznego oraz społecznego wymiaru kultury.
 • Poznają zróżnicowanie kulturowe i etniczne współczesnego świata.
 • Zdobywają wiedzę o przedmiocie zainteresowań i badań antropologii, jak na przykład: tradycje i obrzędowość, rytuały i religia, tożsamość i mniejszości etniczne oraz narodowe, kulturowe krajobrazy miasta i wsi, sztuka ludowa i nieprofesjonalna, folklor i kultura popularna, społeczności lokalne i ich kulturowe dziedzictwo.
 • W trakcie studiów realizują projekty badawcze, m.in. z zakresu antropologii zaangażowanej i wizualnej.
 • Uczą się metod i technik badawczych niezbędnych do projektowania i prowadzenia badań etnograficznych oraz praktycznego zastosowania wiedzy w wybranej sferze działalności kulturowej, społecznej, medialnej.

Czytaj więcej o: studiach I stopnia oraz studiach II stopnia.

Link do strony Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ


Filozofia

Studia filozoficzne łączą różnorodną wiedzę filozoficzną  z nowoczesnym podejściem do nauczania i zmierzają do osiągnięcia następujących celów:

 • wykształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia,
 • ukazanie wieloaspektowości problemów i rozwijanie umiejętności ich twórczego rozwiązywania,
 • wykształcenie umiejętności argumentowania i prowadzenia dyskusji,
 • doskonalenie umiejętności analizy tekstu, jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • swobodna praca z tekstami filozoficznymi w języku oryginałów i nauka przekładu z języków nowożytnych i starożytnych,
 • przygotowanie do wystąpień publicznych,
 • zachęcanie do czynnego udziału w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym m.in. poprzez organizację warsztatów, odczytów, wystaw, konferencji naukowych.

Czytaj więcej o: studiach I stopnia oraz studiach II stopnia.

Link do strony Instytutu Filozofii UŁ


Historia

 • Nowy program studiów historycznych dostarcza szerokiej, ugruntowanej i wszechstronnej wiedzy o przeszłości oraz o najważniejszych osiągnięciach nauk humanistycznych i społecznych.
 • Studiowanie historii pozwala poznać procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze, od starożytności po współczesność.
 • Łódzcy historycy specjalizują się zarówno w dziejach Polski, jak i historii powszechnej (m.in. Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Związku Radzieckiego, Rzymu i Bizancjum, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych).
 • Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia historyczne to również możliwość zdobywania dodatkowego doświadczenia w ramach praktyk, stażów i wolontariatu.
 • Program trwa 6 semestrów i kończy się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
Czytaj więcej o: studiach I stopnia oraz studiach II stopnia.

Link do strony Instytutu Historii UŁ


e-historia

 • Kierunek unikatowy w skali kraju. Stworzony na miarę XXI wieku, wykorzystuje do studiowania nowoczesne technologie.
 • Propozycja skierowana jest zarówno do niedawnych maturzystów, planujących łączenie studiów z pracą, jak i do osób już aktywnych zawodowo, pracujących w kraju lub poza jego granicami.
 • e-historia to szansa na podniesienie dotychczasowych kwalifikacji bez konieczności rezygnowania z pełnoetatowej pracy.
 • Studia zaoczne z niemal połową zajęć prowadzonych na platformie internetowej oznaczają mniej zjazdów.
 • To student decyduje, kiedy pracuje na platformie.
 • Program łączy tradycyjne przedmioty (zajęcia z każdej epoki) oraz nowe zajęcia przygotowujące do wykorzystywania wiedzy historycznej i poruszania się w świecie nowoczesnych technologii oraz sieci internetowej, m.in.:
  • Dziedzictwo kulturowe w e-świecie,
  • Tworzenie stron internetowych,
  • Technologia informacyjna,
  • e-Genealogia,
  • Historie alternatywne i kłamstwo historyczne w e-świecie.
 • Absolwenci e-historii mogą podejmować pracę w instytucjach publicznych, politycznych, samorządowych, edukacyjno-kulturowych, muzealnych oraz wydawnictwach.
 • Opłata za semestr – 1 000 zł.

Czytaj więcej…

Link do strony Instytutu Historii UŁ


Historia sztuki

 • Studia zapewniają szerokie wykształcenie humanistyczne.
 • Obejmują analizę dzieł sztuki i architektury, która osadzona jest w szerszym kontekście, przez co łatwiejsze i pełniejsze staje się zrozumienie przemian historycznych, społecznych i politycznych.
 • Studenci zyskują podstawową wiedzę na temat zagadnień dotyczących przeszłości, jak i aktualnych, ważnych przemian artystycznych oraz procesów zachodzących we współczesnej architekturze.

Czytaj więcej o: studiach I stopnia oraz studiach II stopnia.

Link do strony Katedry Historii Sztuki UŁ


Okcydentalistyka

 • Nowatorski kierunek studiów humanistycznych, który znajduje się w ofercie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od roku akademickiego 2012/13. 
 • Nazwa pochodzi od słowa „Okcydent’”, czyli Zachód.
 • Pozwala na dogłębne badanie rozwoju i osiągnięć cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach.
 • Program studiów grupuje wiedzę w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dzięki czemu zajęcia są ze sobą powiązane, ale realizują elementy różnych dziedzin humanistycznych.
 • Studenci zyskują podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej i obyczajów.
 • Studenci zdobywają również orientację historyczną dotyczącą najważniejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, stosunków społecznych oraz gospodarki. 

Czytaj więcej o: studiach I stopnia.

Link do strony okcydentalistyki


Wojskoznawstwo

 • Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim. W oryginalny sposób łączy dorobek kilku dyscyplin. WF-H UŁ jest jedną z niewielu jednostek w kraju, które oferują zdobycie wykształcenia w tej specjalności.
 • Studenci poznają historię sztuki wojennej, zaznajamiają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii i sylwetkami wybitnych wodzów.
 • Zgłębiają również zagadnienia z zakresu bronioznawstwa i biorą udział w praktycznych zajęciach poligonowych czy treningach sztuk walk.
 • Wojskoznawcy rozumieją mechanizmy konfliktów i wojen oraz rolę, jaką odgrywają w nich ekonomia, logistyka i media. Analizują i oceniają materiały informacyjne, rozpoznają zagrożenia bezpieczeństwa i pokoju.
 • Wojskoznawcy znajdują zatrudnienie w placówkach administracji państwowej, muzeach, skansenach wojskowych, placówkach kulturalnych, innych instytucjach państwowych i samorządowych, a także w mediach czy przy produkcjach filmowych.

Czytaj więcej o: studiach I stopnia oraz studiach II stopnia.

Link do strony wojskoznawstwa