Wydział Filozoficzno-Historyczny oferuje studia podyplomowe w zakresie etnologii (prowadzone przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), filozofii i etyki (prowadzone przez Instytut Filozofii UŁ), historii, wiedzy o społeczeństwie i archiwistyki (prowadzone przez Instytut Historii UŁ), oraz rzeczoznawstwa uzbrojenia (prowadzone przez Instytut Archeologii UŁ). Programy studiów łączą najlepsze doświadczenia dydaktyki i jej nowoczesne formy interaktywne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału, posiadających najwyższe kwalifikacje merytoryczne.

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją (2 semestry, 235 godzin)
 • przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla, instytucje kultury, firmy prywatne),
 • dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia aż do przekazania do archiwum zakładowego. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych, tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze. Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne w instytucjach wytwarzających dokumentację.
Więcej informacji: studia pydplomowe w IH UŁ; sekretariat IH UŁ (42) 635-61-84

Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie (2 semestry, 260 godz.)
 • przeznaczone głównie dla: osób dążących do umocnienia pozycji rynkowej swoich przedsiębiorstw i pracowni (przedstawicieli małych i dużych firm projektujących i oferujących swoje usługi i przedmioty), specjalistów odpowiedzialnych za badania marketingowe i rozwój strategii rynkowych, projektantów i artystów uczestniczących w procesie projektowania, absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych i artystycznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresu metod i technik etnograficznych w kontekście badań rynku i projektowania user-friendly.
 • studia dostarczają nie tylko obszernej wiedzy w zakresie metod i technik badań etnograficznych (wywiadu, obserwacji, etnografii sensorycznej i performatywnej, netnografii, badań fokusowych itp.), user experience, antropologii projektowania, ale także pozwalają podczas warsztatów z praktykami stosować narzędzia badawcze.
 • studia pozwalają lepiej zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez umiejętność badania ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na decyzje, doświadczanie, użytkowanie. Program wpisuje się w ramy koncepcyjne antropologii projektowania (design anthropology) i kładzie nacisk na etnograficzne metody i techniki badawcze.

Etyka i Filozofia w Szkole (3 semestry, 350 godzin)
 • przeznaczone głównie dla nauczycieli, chcących poszerzyć wiedzę z etyki i filozofii i wykorzystać zdobyte umiejętności w nauczaniu filozofii oraz etyki na wszystkich poziomach szkolnych. Planowany jest również moduł dla osób innych profesji.
 • studia zapewniają: obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki; kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztaty psychologicznee
 • termin zgłoszeń: W każdym roku do 10 października
Więcej informacji: studia podyplomowe w IF UŁ; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki (3 semestry, 375 godzin + 240 godzin praktyk)
 • przeznaczone głównie dla absolwentów studiów filozoficznych, dają możliwość zdobycia przewidzianych wymaganiami MNiSW teoretycznych i praktycznych kwalifikacji pedagogicznych przygotowujących do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Uprawniają do nauczania tytułowych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej (absolwenci studiów II o, magisterskich) bądź w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (absolwenci studiów Io, licencjackich)
 • dają prawo prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, a także do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego.

Więcej informacji: studia podyplomowe w IF UŁ; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35


Rzeczoznawstwo uzbrojenia
 • przeznaczone dla osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Ponadto kurs jest skierowany do pracowników służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej itp.), placówek muzealnych i kulturowych oraz osób wywodzących się ze środowisk rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerskich
 • na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie licencjatu
 • w programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne w wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ celem zapoznania słuchaczy z materiałem bronioznawczym.

Więcej informacji: studia podyplomowe w IA UŁ; sekretariat IA UŁ (42) 665-54-11


Studia Podyplomowe Nauczania Historii (3 semestry, 430 godzin)
Studia Podyplomowe Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie (3 semestry, 400 godzin)
 • przeznaczone dla nauczycieli, absolwentów studiów wyższych (II o, magisterskich) w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu, w tym przypadku historii lub wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych, tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze.
 • studia te są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy. Słuchacze studiów podyplomowych, obok zajęć merytorycznych, są zobowiązani do odbycia praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych i średnich.
Więcej informacji: http://www.historia.uni.lodz.pl; sekretariat IH UŁ (42) 635-61-84